0

No hay productos en el carrito.

 

Bio / Castellano

Licenciada en Bellas Artes por Instituto Universitario Nacional de Arte I.U.N.A y escuela Superior Ernesto La Cárcova de Buenos Aires.
Completa su formación especializada en pintura, sumándole la  fotografía, el estudio y el desarrollo de la imagen desde la Bauhaus en la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
Además para profundizar en aspectos integrales del hecho artístico realiza un posgrado en Arte Terapia y Pintura Japonesa (Sumi-e).
Inicia su actividad profesional en el taller de su maestro el artista Juan Doffo.
Realiza diversos cursos de Caligrafía y literatura enfocada en la creación poética.

En Buenos Aires monta su propio “Taller de Arte Contemporáneo Experimental” donde realiza su obra y dicta clases de arte para niños, adolescentes y adultos.
Trabaja también para diferentes editoriales literarias de diferentes países como ilustradora. En cine y publicidad desarrolla tareas de Dirección de Arte y escenografía.

Reside en Tenerife y monta su propio estudio de Fotografía (Ume), allí también colabora con la productora AviFilms como directora de Arte y fotógrafa.

Luego se traslada a Palma de Mallorca donde realiza variadas exposiciones y crea, junto a la fotógrafa Neus Fafa, un espacio de fotografía experimental (Samascara)

Continúa viajando por diferentes lugares del mundo, de un modo incansable, en busca de inspiración, conocimiento de nuevas técnicas expresivas y el conocimiento de milenarias técnicas artísticas. Deja su impronta artística propia por donde pasa.
En su último viaje por Asia realiza un intenso, incansable y profundo trabajo de fotografía.

Actualmente reside en Barcelona donde se instala con el fin de desarrollar una plataforma de creación y experimentación artística, mediante la realización de diferentes talleres, workshops, actividades y el trabajo constante de su obra. Un espacio donde investigar, ahondar, y reflexionar sobre el quehacer del ámbito contemporáneo del Arte y  el mutuo conocimiento y la comprensión cultural a través del estudio de las culturas OCCIDENTALES y ORIENTALES, con el objetivo de  propiciar la creación de nuevas modalidades expresivas.

Creando así un espacio llamado Laboratorio de Arte ::: AndiDomDom.

Bio /English

Degree in Fine Arts from the National University Institute of Art I.U.N.A and Ernesto La Cárcova Superior School in Buenos Aires.
He completed his specialized training in painting, adding photography, study and development of the image from the Bauhaus at the University of Buenos Aires. Faculty of Philosophy and Letters.
In addition to deepen in integral aspects of the artistic fact realizes a posgrado in Art Therapy and Japanese Painting (Sumi-e).
He begins his professional activity in the workshop of his teacher the artist Juan Doffo.
Make several courses in Calligraphy and literature focused on poetic creation.

In Buenos Aires he set up his own «Experimental Contemporary Art Workshop» where he does his work and teaches art classes for children, adolescents and adults.
She also works for different literary publishers in different countries as an illustrator. In cinema and advertising he develops tasks of Art Direction and scenography.

She lives in Tenerife and set up her own photography studio (Ume), where she also collaborates with the production company AviFilms as art director and photographer.

Then he moved to Palma de Mallorca where he made several exhibitions and created, together with the photographer Neus Fafa, an experimental photography space (Samascara)

He continues to travel through different parts of the world, tirelessly, in search of inspiration, knowledge of new expressive techniques and the knowledge of millenary artistic techniques. It leaves its own artistic imprint wherever it goes.
On his last trip to Asia he makes an intense, tireless and profound photography work.

He currently resides in Barcelona where he settles in order to develop a platform of artistic creation and experimentation, through the realization of different workshops, workshops, activities and the constant work of his work. A space where research, deepen, and reflect on the work of the contemporary field of Art and mutual knowledge and cultural understanding through the study of Western and Eastern cultures, with the aim of promoting the creation of new expressive modalities.

Creating a space called Art Laboratory ::: AndiDomDom

 

 Bio / Catalán

Va cursar la carrera de Belles Arts a l’Institut Universitari Nacional d’Art I.U.N.A, especialitzada en Pintura, i va obtenir la seva Llicenciatura en Arts Visuals a l’Escola Superior Ernesto de la Cárcova.

Després, per complementar els seus estudis cursa Fotografia i Desenvolupament de la Imatge orientat a la filosofia Bauhaus a la UBA (Facultat de Filosofia i Lletres) i realitza un postgrau en Artteràpia i Sumi-e (pintura japonesa).

Al costat del seu mestre, l’artista Joan Doffo, és on inicia la seva activitat a nivell professional.

Realitza diversos cursos de cal·ligrafia i literatura enfocada a la creació poètica.

A Buenos Aires, munta el seu propi taller d’art contemporani experimental, on dicta classes d’art per a nens, adolescents i adults.

Comença a treballar per a diferents editorials literàries com La Bohèmia, que publica la revista «Els rotllos del mal mort» amb les seves arts de tapa i il·lustracions.

També incursiona en cinema i publicitat com a directora d’art de l’escenògraf Pablo Roldán.

El 2007, les ganes de viatjar en recerca d’inspiració i continuar el seu aprenentatge sobre altres tècniques expressives, la impulsen a creuar el continent i es crea un punt d’inflexió, tant en la seva carrera com en la seva vida personal.

Aterra a les costes de Tenerife, i allà munta el seu estudi de fotografia Ume i treballa per a la productora Avi Films com a directora d’art i fotògrafa.

Després es trasllada a Palma de Mallorca, on realitza diverses exposicions de pintura amb les obres que va realitzar des de la seva arribada a Europa. «La Fugida» afavorida per ACNUR l’agència per als refugiats de l’ONU i el Consell de Mallorca, va ser molt ben rebuda al Centre Cultural La Misericòrdia el 2010.

Paral·lelament, crea l’espai de fotografia experimental «Samáscara», juntament amb Crist Alkazar i la fotògrafa Neus Fafa.

Continua viatjant i fusionant els coneixements orientals i occidentals, i en veure la totalitat de la seva obra s’aprecia la integració de tots dos estils en el seu segell personal.

El 2012, durant el seu últim viatge per Àsia, realitza un profund treball de fotografia que es pot veure a la seva galeria.

Després torna a Espanya i s’instal·la a Barcelona, ​​amb la finalitat de crear un espai per a l’experimentació i la fusió entre l’art occidental i oriental, a partir d’una mirada contemporània.

Allà és on realitza les seves obres de pintura, fotografia i cal·ligrafia, i també dicta tallers i workshops on comparteix el seu coneixement sobre les diferents eines expressives.

A més, es presenten exposicions, projeccions i showrooms, amb la intenció de ser un espai obert per als amants de l’art.

Així és com en l’emergent i creatiu barri del Poblenou neix el Laboratori d’Art ::: AndiDomDom.

Al setembre de 2015 Andi viatja novament a Àsia, però aquesta vegada destinació a Japó, on enriqueix el seu background sobre la cultura i l’art que l’ha captivat tant al punt de ser la temàtica principal de la seva carrera.

Allà es reuneix amb artistes, recorre les galeries d’art, visita els temples i realitza un registre fotogràfic del seu viatge que posteriorment la porta a pintar una sèrie de postals. Combina la tinta xinesa i l’acrílic, i evoca a través de l’abstracció, les impressions viscudes a les ciutats de Kyoto i Tòquio, on els símbols per fi es van convertir en realitat.

Actualment la seva obra, marcada pels canvis sentimentals i geogràfics, segueix creixent, i expandint-se per diferents països